If you cannot see the text below in Hindi & Gujrati characters then you can click here to download the fonts.


First Dhal     phlaI Zala     pholaI ZaL

Encouragement to listen to the teachings of the Guru; Reason for continual transmigration in the bound, unliberated states gau$iSaxaa saunanao ka ]d\doSya tqaa saMsaar pirBa`maNa ka karNa gauru iSaxaa saaMBaLvaanaao AadoSa Anao saMsaarpirBa`maNanaMu karNa

µ
taih saunaao Baiva mana iqar AanaÊ jaao caahao Apnaao klyaanaÂ
maaoh mahamad ipyaao AnaaidÊ BaUla Aapkao Barmat vaaid..3..

taih saunaao Baiva mana iqar AanaÊ jao caahao Apnaao klyaanaÂ
maaoh mahamad ipyaao AnaaidÊ Baula Aapkao Barmat vaaid. 2.

tahi suno bhavi mun thir aan, jo chaho apno kalyan;
moh mahamad piyo anadi, bhul aapko bharmat vadi. 2.


µ
Anvayaaqa- :¹ ³Baiva´ *o Bavya jaIvaaoM²³jaao´ yaid ³Apnaao´ Apnaa ³klyaana´ iht ³caahao´ caahto hao ¤taoo¥ ³taih´ gau$ kI vah iSaxaa manakao ³iqar´ isqar ³Aana´ krko ³saunaao´ saunaao ¤ik [sa saMsaar maoM p`%yaok p`aNaI¥ ³Anaaid´ Anaaidkala sao ³maaoh mahamad´ maaoh$pI mahamaidra ³ipyaao´ pIkr ³Aapkao´ Apnao Aa%maakao ³BaUla´ BaUlakr ³vaaid´ vyaqa- ³Barmat´ BaTk rha hO ..


Anvayaaqa- :¹ ³Baiva´ ho Bavya Ÿvaao² ³jao´ ³Apnaao´ paotanauM ³klyaana´ iht ³caahao´ caahta hao ¤tao¥ ³taih´ gau$naI to iSaxaa ³mana´ mananao ³iqar´ isqar ³Aana´ krInao ³saunaao´ saaMBaLao ¤ko Aa saMsaarmaaM drok p`aNaI¥ ³Anaaid´ Anaaid kaLqaI ³maaoh mahamad´ maaoh$pI jlad da$ ³ipyaao´ pInao‚ ³Aapkao´ paotanaa Aa%maanao ³BaUla´ BaUlaI ³vaaid´ vyaqa- ³Barmat´ BaTko Co.

µ
Baavaaqa- :¹ ho Bad` p`aiNayaaoM² yaid Apnaa iht caahto hao taoo Apnao mana kao isqar krko yah iSaxaa saunaao ijasa p`kar kao[- SarabaI manauYya toja Saraba pIkr naSao maoM cakcaUr haokr [Qar ]Qar Dgamagaakr igarta hO ]saI p`kar yah jaIva Anaaidkala sao maaoh maoM fM^sakr ApnaI Aa%maa ko sva$p kao BaUlakr caaraoM gaityaaoM maoM janma¹marNa QaarNa krko BaTk rha hO

Baavaaqa- :¹ ho Ba_` p`aNaIAao Ñ jao paotanauM iht caahta hao tao‚ paotanauM mana isqar krInao Aa iSaxaa saaMBaLao. jovaI rIto kao[ da$iDyaao da$ pInao‚ naSaamaaM cakcaUr qa[nao‚ jyaaM %yaaM gaaoqaa Ka[ pDo Co tovaI j rIto Aa Ÿva AnaaidkaLqaI maaohmaaM fsaI‚ paotanaa Aa%maanaa sva$pnao BaUlaI caaro gaitAaomaaM jnma¯marNa QaarNa krInao BaTko Co.
Home Contents Previous: Purpose of creating this book and the desire of living beings Next: Validity of this text; Time spent in "neegod"-state Notes