If you cannot see the text below in Hindi & Gujrati characters then you can click here to download the fonts.


First Dhal     phlaI Zala     pholaI ZaL

Suffering in neegod and the states acquired on leaving neegod inagaaod ka duÁK AaOr vahaM^M sao inaklakr p`aPt kI hu[- pyaa-yaoM inagaaodnau du:K Anao %yaaMqaI naIkLI p`aPt krola pyaa-yaao

µ
ek Svaasa maoM Azdsa baar¸ janmyaao maryaao maryaao duKBaarÂ
inakisa BaUima jala paavak Bayaao¸ pvana p`%yaok vanaspit qayaao ..5..

ek SvaasamaoM Azdsa vaar¸ jnmyaao mayaao- Bayaao- duKBaarÂ
inakisa Bauima jla pavak BayaaoÊ pvana p`%yaok vanaspit qayaao. 4

ek svaasme adtdas var, janmyo maryo bharyo dukhbhar;
niksi bhumi jal pavk bhayo, pavan pratyek vanaspati thayo. 4.


µ
Anvayaaqa- :¹ ¤inagaaod maoM yah jaIva¥ ³ ek Svaasa maoM´ ek saa^Msa maoM ³Azdsa baar´ Azarh baar ³janmayaao´o janmaa AaOr ³maryaao´ mara ¤tqaa¥ ³duKBaar´ duKaoM ko samaUh ³Baryaao´ sahna ikyao ¤AaOr vaha^M sao¥ ³inaksaI´ inaklakr ³BaUima´ pRQvaI kaiyak jaIva ³jala´ jalakaiyak ³jaIva paavak´ Aignakaiyak jaIva ³Bayaao´ huAa¸ tqaa ³pvana´ vaayaukaiyak jaIva ¤AaOr¥ ³p`%yaok vanaspit´ p`%yaok vanaspit kaiyak jaIva ³qayaao´ huAa .


Anvayaaqa- :¹ ¤³inagaaodmaaM Aa Ÿva´¥ ³ek EvaasamaoM´ ek EvaasamaaM ³Azdsa vaar´ AZar vaar ³jnmyaao´ jnmyaao Anao ³mayaao-´ mayaao- ¤Anao¥ ³duKBaar´ du:Kaonaa samaUh ³Bayaao-´ sahna kyaa- ¤Anao %yaaMqaI¥ ³inakisa´ naIkLInao ³BaUima´ pRqvaIkaiyak Ÿva‚ ³jla´ jlakaiyak Ÿva‚ ³pavak´ Aignakaiyak Ÿva‚ ³Bayaao´ qayaao‚ vaLI ³pvana´ vaayaukaiyak Ÿva ¤Anao¥ ³p`%yaok vanaspit´ p`%yaok vanaspitkaiyak Ÿva ³qayaao´ qayaao.

µ
Baavaaqa- :¹ inagaaod ¤saaQaarNa vanaspit¥ maoM [sa jaIva nao ek Svaasamaa~ ³ijatnao´ samaya maoM Azarh baar janma AaOr marNa krko BayaMkr duÁK sahna ikyao hOM,. AaOr vaha^M sao inaklakr pRQvaIkaiyak¸ jalakaiyak¸ Aignakaiyak¸ vaayaukaiyak tqaa p`%yaok vanaspitkaiyak jaIva ko $p maoM ]%pnna huAa


Baavaaqa- :¹ inagaaod ¤saaQaarNa vanaspit¥ maaM Aa Ÿvao ekEvaasamaa~ ³joTlaa´ samayamaaM 18 vaar jnma Anao marNa krInao BayaMkr du:K sahna kyau-M Co.Anao %yaaMqaI MnaIkLI pRqvaIkaiyak‚ jlakaiyak‚ Aignakaiyak‚ vaayaukaiyak Anao p`%yaok vanaspitkaiyak Ÿva trIko ]%pnna qayaao.

Home Contents Previous: Validity of this text; Time spent in "neegod"-state Next: Rarity of becoming a mobile creature in "tiryanch"-state and the suffering in it Notes