If you cannot see the text below in Hindi & Gujrati characters then you can click here to download the fonts.


First Dhal     phlaI Zala     pholaI ZaL

Suffering in hell due to other hell-occupants and lower-beings from "heaven"; Misery of thirst in hell narkmaaM Anya naarkIAaoÊ Asaurkumaar tqaa Pyaasanaa du:Kao narkmaaM Anya naarkIAaoÊ Asaurkumaar tqaa Pyaasanaa du:Kao

µ
itla¹itla krOM doh ko KMD¸ Asaur iBaDavaO duYT p`caNDÂ
isanQaunaIr tOM Pyaasa na jaaya¸ tao pNa ek na baU^Md lahaya..12..

itla¹itlakrOM dohko KMDÊ Asaur iBaDavaMO duYT p`caNDÂ
isanQaunaIr tOM Pyaasa na jaayaÊ tao pNa ek na baUMd lahaya 11

til-tilkare dehhke khund, asur bidavey dhust prachnd;
sindhunir te pyas n jayi, to pan aek n bund lahay. 11.


µ
Anvayaaqa- :¹ ¤]na narkaoM maoM naarkI jaIva ek¹dUsaro ko¥ ³doh ko´ SarIr ko ³itla¹itla´ itllaI ko danao barabar ³KMD´ TukD,o ³kroM´ kr Dalato hMO ¤AaOr¥ ³p`caND´ A%yaMt ³duYT´ @`Ur ³Asaur´ Asaurkumaar jaait ko dova ¤ek dUsaro ko saaqa¥ ³iBaDavaoM´ laD,atoM hOM Â ¤tqaa [tnaI¥ ³Pyaasa´ Pyaasa ¤lagatI hO ik¥ ³isanQaunaIr tOM´ samaud`Bar panaI pInao sao BaI ³na jaaya´ SaaMt na hao¸ ³tao pNa´ tqaaip ³ek baU^Md´ ek baU^Md BaI ³na lahaya´ nahIM imalatI.


Anvayaaqa- :¹ ¤ e narkmaaM naarkI Ÿva ekbaIjanaa ¥ ³dohko´ SarIrnaa ³itla¹itla´ tlanaa daNaa jovaDaM ³KMD´ TukDa ³krOM´ krI naaMKo Co. Anao ³p`caMD´ A%yaMt ³duYT´ Ëur ³Asaur´ Asaurkumaar jaitnaa dovaÊ ¤ekbaIja saaqao¥ ³iBaDavaOM´ laDavao Co ¤tqaa eTlaI ¥ ³Pyaasa´ trsa ¤laagao Co ko ¥ ³isanQaunaIrtOM´ samau_`Barnaa paNaI pIvaaqaI pNa ³na jaya´ CIpI SaktI naqaI ³tao pNa´ CtaM ³ek baUMd´ ek TIpuM pNa ³na lahaya´ maLI SaktuM naqaI.

µ
Baavaaqa- :¹ ]na narkaoM maoM naarkI jaIva ek¹dUsaro kao duÁK doto rhto hOM Aqaa-t\ ku<aaoM kI Baa^Mit hmaoSaa Aapsa maoM laD,to rhto hOM. vao ek¹dUsaro ko SarIr ko TukD,o¹TukD,o kr Dalato hMO¸ tqaaip ]nako SarIr baarmbaar paro kI Baa^Mit ibaKr kr ifr jauD, jaato hoOM.saMi@laYT pirNaama vaalao AmbarIYa Aaid jaait ko Asaurkumaar dova phlao¸ dUsaro tqaa tIsaro nark tk jaakr vaha^M kI tIva` yaatnaaAaoM maoM pDo, hue naarikyaaoM kao Apnao AvaiQa&ana ko Wara prspr vaOr batlaakr Aqavaa @`Urta AaOr kaOtuhla sao Aapsa maoM laD,ato hOM AaOr svayaM Aanaindt haoto hOM. ]na naarkI jaIvaao kao [tnaI mahana Pyaasa lagatI hO ik imala jaayao tao pUro mahasaagar ka jala BaI pI jaayaoM tqaaip tRYaa SaaMt na hao ikntu pInao ko ilayao jala kI ek baU^Md BaI nahIM imalatI.


Baavaaqa- :¹ to narkaomaaM naarkI ekbaIjanao du:K AaPyaa kro CoÊ Aqaa-t\ kUtraMnaI maafk hmaoSaaM AmdraoAMdr laDo Co Anao JgaDa kyaa- kro Co. to ekbaIjanaa SarIrnaa TukDoTukDa krI naaMKo Co CtaM pNa tonaa SarIr paCa maLI jvaaqaI paranaI maafk frInao jovauM Anao tovauM qa[ jaya Co.saMiklaYT pirNaamavaaLa Amba Anao AmbarI vagaoro jaitnaa Asaurkumaar dova pholaIÊ baIŸ Anao ~IŸ nark sauQaI j[nao %yaaMnaa tIva` du:KI naarkIAaonaoÊ paotanaa AvaiQa&anaqaI vaor batavaInao Aqavaa Ëurta Anao kutUhlaqaI AMdraoAMdr laDavaI maaro Co Anao paoto AanaMidt qaaya Co. to naarkI Ÿvaaonao eTlaI baQaI trsa laagao Co ko jao maLo tao ek mahasaagarnauM paNaI pNa pI jaya CoÊ taopNa trsa CIpI SaktI naqaI prMtu pIvaanao paNaInauM ek TIpuM pNa maLtuM naqaI.
Home Contents Previous: Suffering in hell due to "samer"-trees and freezing/burning temperatures Next: Hunger and lifespan in hell; How human-state is attained Notes