If you cannot see the text below in Hindi & Gujrati characters then you can click here to download the fonts.


First Dhal     phlaI Zala     pholaI ZaL

Misery in the three lower forms of "heaven"-state doovagait maoM Bavanai~kka du:K dovagaitmaaM Bavanai~knauM du:K

µ
kBaI Akamainaja-ra krOŹ Bavanai~kmaoM saurtna QarOĀ
ivaYaya¹caah¹davaanala d(aoŹ mart ivalaap krt duK sa(ao..16..

kBaI Akamainaja-ra krOŹ Bavanai~kmaoM saur¹tna QarOOĀ
ivaYa¹caah¹davaanala d(aoŹ mart ivalaap krt duK sa(ao. 15

kabhi akamnirjara karey, bhavantrik may sur-tan dharey;
vishay-chah-davanal dahhyo, marat-vilap karat dukh sahiyo. 15.


µ
Anvayaaqa- :¹ ¤ [sa jaIva nao„ ³kBaI“ kBaI ³Akamainaja-ra“ Akamainaja-ra ³krO“ kI ¤tao marnao ko pScaat„ ³Bavanai~k“ BavanavaasaIŹ vyaMtr AaOr jyaaoitYaI maoM ³saurtna“ dovapyaa-ya ³QarO“ QaarNa kIŹ ¤prntu vaha^M BaI„ ³ivaYaya¹caah“ pa^Mca [ind`yaaoM ko ivaYayaaoM kI [cCa $pI ³davaanala“ BayaMkr Aigna maoM ³d(ao“ jalata rha ¤AaOr„ ³mart“ marto samaya ³ivalaap krt“ rao rao kr ³duK“ du:K sahna ikyaa.


Anvayaaqa- :¹ ¤Aa Ÿvao„ ³kBaI“ kao[ vaKt ³Akama¹inaj-ra“ Akamainaj-ra ³krO“ krI ¤tao mayaa- pCI„ ³Bavanai~k“ BavanavaasaIŹ vyantr Anao jyaaoitYaImaaM ³saur¹tna“ dovapyaa-ya ³QarO“ QaarNa kyaa-Ź ¤prMtu %yaaM pNa„ ³ivaYayacaah“ paMcao [in_`yaaonaa ivaYayaaonaI [cCa$p ³davaanala“ BayaMkr AignamaaM ³d(ao“ baLI r(ao ¤Anao„ ³mart“ martI vaKto ³ivalaap krt“ rDI rDI ³duK“ du:Kao ³sa(ao“ sahna kyaa-M.

µ
Baavaaqa- :¹ jaba kBaI [sa jaIva nao Akamainaja-ra kI tba markr ]sa inaja-ra ko p`Baava sa³Bavanai~k“ BavanavaasaI, vyaMtr AaOr jyaaoitYaI dovaaoM maoM sao iksaI ek ka SarIr QaarNa ikyaa. vaha^M BaI Anya dovaaoM ka vaOBava doKkr pMcaoind`yaaoM ko ivaYayaaoM kI [cCa$pI Aigna maoM jalata rha. ifr maMdarmaalaa kao maurJaato doKkr tqaa SarIr AaOr AaBaUYaNaaoM kI kaint xaINa haoto doKkr Apnaa maR%yaukala inakT hO eosaa AvaiQa&ana Wara jaanakr " haya ² Aba yah Baaoga mauJao Baaoganao kao nahIM imalaoMgao." eosao ivacaar sao rao ¹ rao kr Anaok du:K sahna ikyao. Akamainaja-ra yah isaw krtI hO ik kma- ko ]dyaanausaar hI jaIva ivakar nahIM krtaŹ ikntu caaho jaOsaa kmaao-dya haonao pr BaI jaIva svayaM pu$Yaaqa- kr sakta hO.


Baavaaqa- :¹ jyaaro kao[ vaKt Aa p`aNaIe Akama¹inaj-ra krI %yaaro marInao to inaj-ranaa p`BaavaqaI ³Bavanai~k“ BavanavaasaIŹ vyantr Anao jyaaoitYaI dovaaomaaMqaI kao[ eknauM SarIr QaarNa kyau-M. %yaaM pNa Anya dovaaonaa vaOBavaao doKI paMcao [in_`yaaonaa ivaYayaaonaI [cCa$p AignamaaM baLI r(aoŹ tqaa maMdarmaalaa krmaa[ jtI doKInao Anao SarIr tqaa AaBaUYaNaaonaI kaint xaINa qatI doKInao paotanauM marNa naŸk Co ema AvaiQa&ana wara jaNataM "haya² hvao Aa Baaoga manao Baaogavavaanao naih maLo ²"evaa ivacaarqaI rao¹rao krInao GaNaaM du:Kao sahna kyaa-M. Akama inaj-ra ema saaibat kro Co ko kma-naa ]dya p`maaNao j Ÿva ivakar krtao naqaI pNa gamao tovaa kmaao-dya haovaa CtaM Ÿva svayaM pu$Yaaqa- krI Sako Co.
Home Contents Previous: How childhood, youth and old age are wasted in human-state Next: Misery in the highest form of "heaven"-state; Return to one sensed being Notes