If you cannot see the text below in Hindi & Gujrati characters then you can click here to download the fonts.


First Dhal     phlaI Zala     pholaI ZaL

Misery in the highest form of "heaven"-state; Return to one sensed being doovagait maoM vaOmaainak dovaaoM ka duĮK dova gaitmaaM vaOmaainak dovaaonauM du:K

µ
jaao ivamaanavaasaI hU qaayaŹ samyagdSa-na ibana duK payaŹ
th^MtoM caya qaavar tna QarOŹ yaaoM pirvat-na pUrokrO..17..

jao ivamaanavaasaI hu qaayaŹ samyagdSa-na ibana duK payaĀ
tŠhtoM caya qaavar tna QarOŹ yaaoM pirvat-na pUro krOM. 16

jo vimanvasi hu thay, samyagdarshan bin dukh paay; tahtey chay thavar tan dharey, yo parivartan poorey karey 16.

µ
Anvayaaqa- :¹ ³jaao“ yaid ³ivamaanavaasaI“ vaOmaainak dova ³hU“ BaI ³qaaya“ huAa ¤tao vaha^M„ ³samyagdSa-na“ samyagdSa-na ³ibana“ ibanaa ³duK“ du:K ³paya“ p`aPt ikyaa ¤AaOr„ ³th^MtoM“ vaha^M sao ³caya“ markr ³qaavar tna“ sqaavar jaIvaka SarIr ³QarO“ QaarNa krta hOĀ ³yaaoM“ [sap`kar ¤yah jaIva„ ³pirvat-na“ pa^Mca pravat-na ³pUro krO“ pUNa- krta hO.


Anvayaaqa- :¹ ³jao“ jao ³ivamaanavaasaI“ vaOmaainakdova ³hU“ pNa ³qaaya“ qayaao ¤tao %yaaM„ ³samyagdSa-na“ samyagdSa-na ³ivanaa“ ivanaa ³duK“ du:K ³paya“ pamyaao ¤Anao„ ³tŠhtoM“ %yaaMqaI ³caya“ marInao ³qaavar tna“ sqaavar ŸvanauM SarIr ³QarO“ QaarNa kro CoŹ ³yaaoM“ AavaI rIto ¤Aa Ÿva„ ³pirvat-na“ paMcao pravat-na ³pUro krO“ pUra kyaa- kro Co.

µ
Baavaaqa- :¹ yah jaIva vaOmaainak dovaaoM maoM BaI ]%pnna huAa ikntu yaha^M [sanao samyakdSa-na ibanaa du:K ]zayao AaOr vaha^M sao BaI markr pRqvaIkaiyak Aaid sqaavaraoM ko SarIr QaarNa ikyaoĀ Aqaa-t\ puna: itya-cagait maoM jaa igara. [sa p`kar yah jaIva Anaaidkala sao saMsaar maoM BaTk rha hO AaOr pa^Mca pravat-na kr rha hO.


Baavaaqa- :¹ Aa Ÿva vaOmaainak dovaaomaaM pNa ]%pnna qayaao taopNa %yaaM toNao samyagdSa-na ivanaa du:Kao ]zavyaaM Anao %yaaMqaI PaNa marInao pRqvaIkaiyak vagaoro sqaavaraonaa SarIr QaarNa kyaa-MŹ eTlao ko frInao itya-Mca gaitmaaM j[ pDyaao.Aa rIto Aa Ÿva saMsaarmaaM Anaaid kaLqaI rKDyaa kro CoŹ Anao paMca pravat-na krI r(ao Co.
Home Contents Previous: Misery in the three lower forms of "heaven"-state Next: Dhal 2 Notes