If you cannot see the text below in Hindi & Gujrati characters then you can click here to download the fonts.


Second Dhal     dUsarI Zala     baIč ZaL

False-beliefs about "nirjara" and "moksh" essences; Unacquired mis-understanding 'inaja-ra AaOr maaoxa kI ivaprIt E`awa tqaa AgaRhItimaqyaa&ana inaj-ra Anao maaoxa naI ivaprIt Eawa Anao AgaRhIt-imaqyaa&ana

Á
raoko na caah inajaSai@t KaoyaŞ iSava$p inarakulata na jaaoya┬
yaahI p`tIitjaut kCuk &anaŞ saao duKdayak A&ana jaana..7..

raoko na caah inajSai@t KaoyaŞ iSava$p inarakUlata na jaaoya┬
yaahI p`tIitjaut kCuk &anaŞ saao duKdayak A&ana jana 7.

rokey n chah nijshakti khoy, shivroop nirakulta n joy;
yahi pratiitjut kachuk gnaan, so duukhdayak agnaan jan. 7.


Á
Anvayaaqa- :╣ ĄimaqyaadRiYT jaIvaą│inajaSai@t┤ Apnao Aa%maa kI Sai@t │Kaoya┤ Kaokr │caah┤ [cCa kao │raoko na┤ nahIM raoktaŞ AaOr │inarakulata┤ Aakulata ko ABaava kao │iSava$p┤ maaoxa ka sva$p │na jaaoya┤ nahIM maanata. │yaahI┤ [sa │p`tIitjaut┤ imaqyaa maanyata saiht │kCuk &ana┤ jaao kuC &ana hO │saao┤ vah │duKdayak┤ kYT donaovaalaa │A&ana┤ AgaRhIt imaqyaa&ana hO eosaa │jaana┤ samaJanaa caaihyao.


Anvayaaqa- :╣ ĄimaqyaadRiYT p`aNaIą│inajSai@t┤ paotanaa Aa%maa naI Sai@t │Kaoya┤ Kao[nao │caah┤ [cCa naoo │na raoko┤ raktao naqaI Anao │inarakulata┤ Aakulatanaa ABaavanao │iSava$p┤ maaoxanauM sva$p │na jaoya┤ maanatao naqaI. │yaahI┤ Aa │p`tIitjaut┤ KaoTI maanyata saiht │kCuk &ana┤ jo kaM[ &ana Co │saao┤ to │duKdayak┤ kYT nao AapnaaruM │A&ana┤ AgaRhIt imaqyaa&ana Co┬ ema │jana┤ samajvauMo.

Á
Baavaaqa- : │1┤inaja-rat<va maoM BaUla ┴╣ Aa%maa maoM AaMiSak Sauiw kI vaRiw tqaa ASauiw kI haina haonaa ]sao saMvarpUva-k inaja-ra kha jaata hO ┬ vah inaScaya samyagdSa-na pUva-k hI hao saktI hO. &anaanandsva$p maoM isqar haonao sao SauBa ╣ ASauBa [cCa ka inaraoQa haota hO vah tp hO. tp dao p`kar ka hO ┬ │1┤baalatp │2┤samyak\tp ┬ A&ana dSaa maoM jaao tp ikyaa jaata hO vah baalatp hO Ş ]sasao kBaI saccaI inaja-ra nahIM haotI ┬ ikntu Aa%masva$p maoM samyak\p`kar sao isqarta╣Anausaar ijatnaa SauBa╣ASauBa [cCa ka ABaava haota hO vah saccaI inaja-ra hO ╣ samyak\tp hO ┬ ikntu imaqyaadRiYT jaIva eosaa nahIM maanata. ApnaI Anant &anaaid Sai@t kao BaUlakr praEaya maoM sauK maanata hOŞ SauBaaSauBa [cCa tqaa paMca [ind`yaaoM ko ivaYayaaoM kI caah kao nahIM raokta ╣ yah inaja-rat< va kI ivaprIt Eawa hO.
│2┤ maaoxat%va kI BaUla┴╣ pUNa- inarakula Aai%maksauK kI p`aiPt Aqaa-t\ jaIva kI sampUNa- Sauwta vah maaoxa ka sva$p hO tqaa vahI saccaa sauK hO┬ ikntu A&anaI eosaa nahIM maanata. maaoxa haonao pr toja imala jaata hOŞ Aqavaa vaha^M SarIr [ind`yaa^M tqaa ivaYayaaoM ko ibanaa sauK kOsao hao sakta hO Đ vaha^M sao puna┴ Avatar QaarNa krnaa pD,ta hO ╣ [%yaaid . [sa p`kar maaoxa╣ dSaa maoM inarakulata nahIM maanata vah maaoxat%va kI ivaprIt Eawa hO.
│3┤A&ana ┴╣ AgaRhIt imaqyaadSa-na ko rhto hue jaao kuC &ana hao ]sao AgaRhIt imaqyaa&ana khto hOM ┬ vah mahana\ d┴Kdata hO. ]pdoSaaid baa( inaima<aaoM ko Aalambana Wara ]sao navaIna ga`hNa nahIM ikyaa hOŞ ikntu AnaaidkalaIna hOŞ [sailayao ]sao AgaRhIt│svaaBaaivak╣inasaga-ja┤ imaqyaa&ana khto hOM.7.


Baavaaqa- :╣ │1┤inaj-rat<va maaM BaUla ┴╣ Aa%maa maaM AaMiSak Sauiw naI vaRiw Anao ASauiw naI haina qavaI tnao saMvarpUva-k inaj-ra khvaamaaM Aavao Co ┬ to inaScaya samyagdSa-na pUva-k j haoya Sako Co. &anaanand sva$p maaM isqar qavaaqaI SauBa╣ASauBa [cCanaao inaraoQa qaaya to tp Co. tp bao p`karnaa Co ┴ │1┤baaLtp │2┤samyak\ tp ┬ A&ana dSaa maoM jo tp krvaamaaM Aavao Co to baaLtp Co Ş tonaaqaI kdI saacaI inaj-ra qatI naqaI ┬ pNa Aa%masva$p maaM samyak\ p`karo isqarta Anausaar joTlaao SauBa╣ASauBa [cCanaao ABaava qaaya Co to saacaI inaj-ra Co ╣ samyak\tp Co ┬ pNa imaqyaadRiYT čva ema maanatao naqaI. patanaI Anant &anaaid Sai@tnao BaUlao CoŞ praEaya maaM sauK maanao CoŞ SauBaaSauBa [cCa Anao paMca [ind`yaaonaa ivaYayaaonaI caah nao raoktao naqaI. Aa inaj-ra t<va naI ivaprIt Eawa Co.
│2┤ maaoxat%va naI BaUla┴╣ pUNa- inarakuL Aai%mak sauK naI p`aiPt Aqaa-t\ čvanaI saMpUNa- Sauwta to maaoxanauM sva$p CoŞ Anao to j K$M sauK Co┬ pNa A&anaI toma maanatao naqaI.
maaoxa qataM toj maLI jaya Aqavaa %yaaM SarIrŞ [ind`yaao Anao tonaaM ivaYayaao ivanaa sauK koma haoya SakoĂ %yaaMqaI frI Avatar laovaao pDo vagaoro.Aoma maaoxa dSaamaaM inarakuLpNauM maanatao naqaI to maaoxat%va naI ivaprIt Eawa Co.
│3┤A&ana ┴╣ AgaRhIt imaqyaadSa-na haoya %yaaM jo kM[ &ana haoya tonao AgaRhIt imaqyaa&ana kho Co ┬ to mahana\ d┴Kdata Co. to ]pdoSaaid baa( inaima<aaoM naa AalaMbana vaLo navauM ga(uM` naqaI Ş AnaaidnauM CoŞ toqaI tonao AgaRhIt│svaaBaaivak╣inasaga-j┤ imaqyaa&ana kho Co.7.

Home Contents Previous: False-belief about "bandth" and "samvar" essences Next: Characteristic of unacquired false conduct Notes