Other Languages Main Text Index/Table of Contents Publisher's Note CAUTION!

A Short Reader to Jain Doctrines (Principles)
BIBLIOGRAPHY


The following books in English were referred to by the Translator in preparing this Short Reader to Jain Doctrines:


Name of Book Written/Translated in English By Published From
1. Samayasara Prof. A. Chakravorty Bhartiya Jnan Pitha, Kashi.
2. Panchastikayasara Prof. A. Chakravorty Bhartiya Jnan Pitha, Kashi.
3. Niyamasara Adv. Uggarsen The Central Jain Publishing House, Ajitasharma, Lucknow.
4. Pravachansara Prof. A.N. Upaphye Shrimad Raychandra Ashram, Agas, Gujarat.
5. Kartikeyaanupreksha Prof. A.N. Upaphye Shrimad Raychandra Ashram, Agas, Gujarat.
6. Tattvartha Suttram Justice J.L. Jaini Barrister C.R. Jain Trust, Delhi
7. Dravya Sangraha Shri Sarat Chandra Ghosal Jain Samaj, Pahari Dheeraj, Delhi
8. Purushartha Siddhyupaya Shri Ajit Prasad L. Chhunnamal Jain, Delhi.
9. Sarvartha Siddhi Prof. S.A. Jain Veer Shasan Sangha, Calcutta.
10. Ishtopadesha Barrister C.R. Jain Paramshruta Prabhavak Mandal, Bombay.
11. The Practical Dharma Barrister C.R. Jain The Jain Parishad Publishing House, Bijnore (U. P.).
12. Sanyas Dharma Barrister C.R. Jain All India Digamber Jain Parishad Publishing House, Delhi.
13. Outlines of Jain Philosophy Shri M. L. Mehta Jain Mission Society, Bangalore.
14. Religion and Peace Shri S. C. Diwakar All India Digamber Jain Sangh, Mathura.
15. Jainism Mr. Herbert Barren Bombay.
16. Jainism not an Atheism Mr. Herbert Barren Veer Nirvana Bharti, Merrut.
17. Atmanushasana Justice J. L. Jaini Barrister C. R. Jain Trust, Delhi.
18. Ratnakaranda Shravakachara Barrister C.R. Jain Barrister C. R. Jain Trust, Delhi.
19. Key of Knowledge Barrister C.R. Jain Barrister C. R. Jain Trust, Delhi.